คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

server

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านจัดการทั่วไป และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  จัดทำเอกสารข้้อมูลการประชุม และงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

 อัตราค่าจ้าง   15,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้า่รับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 ในวันแลพะเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 7 อาคาร21 ชั้น ถนนพระรามที่6 แขวงพพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 รูป

2.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาคุณวุฒิการศึกษา และระเบีนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐาน อื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองคำว่า “สำเนาถูกต้อง”

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา