คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ


ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และอธิการบดีอนุมัติผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน แล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ นางสาวณัฐกนก ศิริศักดิ์ไพบูลย์

ทั้งนี้ คณะสื่อสารมวลชน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ภายในสิบวันนับจากวันประกาศผลการคัดเลือกหรือนับจากวันที่ได้รับหนังสือให้มารายงานตัว ในวันเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามที่ผ่านการคัดเลือก และเมื่อรายงานตัวแล้วจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รายงานตัว

ทั้งนี้ คณะสื่อสารมวลชน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ภายในสิบวันนับจากวันประกาศผลการคัดเลือกหรือนับจากวันที่ได้รับหนังสือให้มารายงานตัว ในวันเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามที่ผ่านการคัดเลือก และเมื่อรายงานตัวแล้วจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รายงานตัวทั้งนี้ คณะสื่อสารมวลชน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ภายในสิบวันนับจากวันประกาศผลการคัดเลือกหรือนับจากวันที่ได้รับหนังสือให้มารายงานตัว ในวันเวลาราชการ หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามที่ผ่านการคัดเลือก และเมื่อรายงานตัวแล้วจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รายงานตัว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา