คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักสื่อสารมวลชน

20121103163634[1]
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักสื่อสารมวลชน เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
รับสมัคร : พนักงานราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ภายในหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักพรตหรือนักบวชในทุกศาสนา
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(? ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(10) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(11) ในกรณีที่เป็นชาย ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว และจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
– ได้รับการขึ้นทะเบียนเข้ารับราชการทหารในกองประจำการ ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ได้รับหนังสือสำคัญ แบบ สด 8
– ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ แบบ สด.43
(12) มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียน รวมถึงใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ทำหน้าที่ ศึกษา จัดเตรียม ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในและการประชาสัมพันธ์ภายนอก ตามที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมาย
1.2 ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล วางแผน หรือแนวทางสำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 1.3 ทำหน้าที่เขียนข่าว บทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ หรือผลิตสื่อต่าง ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.4 ทำหน้าที่สร้างสรรค์จัดทำกิจกรรม จัดการรณรงค์ จัดนิทรรศการ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.5 ทำหน้าที่ประสานงาน สื่อสัมพันธ์ และวางแผนสื่อ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในสื่อภายใน สื่อภายนอก สื่อมวลชนในและต่างประเทศ สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.6 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูล สำหรับการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของข่าวสาร ภาพลักษณ์ ใช้สำหรับดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.7 ติดตามและสำรวจความคิดเห็น ภาพลักษณ์ ที่มีต่อองค์กร หรือ ประเด็น หรือ วาระทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร บุคคลากร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.8 ทำหน้าที่กำหนด ควบคุม ทิศทาง ข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
1.9 ทำหน้าที่ชี้แจง เอกสาร ข่าวสาร คำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ข้าราชการตำรวจ ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตามนโยบายหรือข้อสั่งการ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ
1.10ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับสั่งการหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการต่างๆ ของ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แก่ข้าราชการตำรวจ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ จำนวน 50 ข้อ คะแนน 50 คะแนน – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน จำนวน 50 ข้อ คะแนน 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน แบบปรนัย จำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
– ทักษะ
– ด้านความรู้ ความสามารถ พิจารณาจาก ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติส่วนตัว, ความรู้เฉพาะด้านที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน และความสามารถพิเศษ, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ปฏิภาณไหวพริบ, ความรู้ทั่วไป – ด้านบุคลิกภาพ และทัศนคติ พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล, การพูด และการสื่อสาร, วุฒิภาวะทางอารมณ์ และมนุษย์สัมพันธ์, ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม – ด้านประสบการณ์จากการทำงาน และการฝึกงาน – ด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา