คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

20121103163634[1]

จำนวน 1 ตำแหน่ง

การสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ โดยสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สถาบันฯ www.cgi.ac.th และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งถึง สำนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ ๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก ขั้นตอน วันที่ (๑)การรับสมัคร -สมัครทางไปรษณีย์ สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์๒๒๒ มี.ค. ๖๔ – ๒๓ เม.ย. ๖๔ (๒)ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์สถาบันฯ www.cgi.ac.th๖ พ.ค. ๖๔

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา