คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2564

20121103163634[1]

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

กองกิจการนักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเสนอประวัติและผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศ แบบเสนอประวัติและผลงาน หลักเกณฑ์การพิจารณา ได้ทางเว็บไซต์ https://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4588 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โทรศัพท์ 02-310-8076

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา