คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาBeasiswa Kemitraan Negara Berkembang(KNB)

20121103163634[1]

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย

เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang(KNB)

ประจำปี 2564/2565 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ประเทศอินโดนิเซีย

1.เกี่ยวกับทุน

ทุนการศึกษา Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang(KNB)เป็นทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลอินโดนิเซียที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกเพื่อไปศึกษายังมหาวิทยาลัยที่งของรัฐบาลและเอกชนในประเทศอินโดนิเซีย

2.ขั้นตอนการรับสมัคร ทุนการศึกษา Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang(KNB)

2.1ดาวน์โหลดเอกสารเชิญ (INVITATION LETTER) จากเว็บไซต์ KNB scholarship

2.2ดำเนินการขอจดหมายแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย กรุงเทพมหานคร หรือ สถานกงศุล ณ จังหวัดสงขลา โดยจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1ดาวน์โหลดเอกสารเชิญ (INVITATION LETTER)

2.2.2ประกาศนียบัตรและผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสมัครสอบระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรและผลการศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบระดับปริญญาโทซึ่งจะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองอย่างถูกต้อง

2.3ดำเนินการสมัครทางออนไลน์โดยสมบูรณ์

2.4กระบวนการคัดเลือก

2.5ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์ KNB scholarship

3.คุณสมบัติผู้สมัคร

3.1ระดับ

3.1.1ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี

3.1.2ปริญญาโท อายุไม่เกิน 35 ปี

3.1.3ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปี

3.2วุฒิการศึกษา

3.2.1ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ประกาศนียบัตรและผลการเรียน) ซึ่งจะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองอย่างถูกต้อง

3.2.2ระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี(ประกาศนียบัตรและผลการเรียน) ซึ่งจะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองอย่างถูกต้อง

3.2.3ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครสอบจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท(ประกาศนียบัตรและผลการเรียน) ซึ่งจะต้องเป็นเอกสารที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองอย่างถูกต้อง

4.เอกสาร หลักฐานในการสมัคร

4.1ผู้สมัครสอบจะต้องมีผลคะแนนสอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

4.1.1ผลคะแนนสอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษ IBT TOEFL 80 คะแนน

4.1.2ผลคะแนนสอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 คะแนน

4.1.3ผลคะแนนสอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษ  TOEIC 700 คะแนน

ระดับปริญญาเอก

4.1.4ผลคะแนนสอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษ IBT TOEFL 80 คะแนน

4.1.5ผลคะแนนสอบวัดระดับทางด้านภาษาอังกฤษ IELTS 7.0 คะแนน

4.2ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการขอจดหมายแนะนำจากาถานเอกอัครราชทูตอินโดนิเซียกรุงเทพมหานคร หรือ สถานกงสุล ณ จังหวัดสงขลา

4.3ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการขอจดหมายแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง และระดับปริญญาเอก ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการขอจดหมายแนะนำจากหัวหน้างานวิจัยในมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ให้ทุนการศึกษา KNB

4.4ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอจดหมายแนะนำจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องดำเนินการส่งเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ความสนใจที่จะศึกษาในประเทศอินโดนิเซียและหัวข้องานวิจัยที่ได้เลือกและการวางแผนสำหรับงานทางด้านวิชาการในอนาคต

4.5ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นสำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชน

4.6ดำเนินการสมัครทางออนไลน์โดยสมบูรณ์

5.ทุนการศึกษาครอบคลุมดังต่อไปนี้

5.1ค่าเล่าเรียน

5.2ค่าครองชีพรายเดือน

5.3ค่าเบี้ยเลี้ยง การวิจัยและหนังสือ

5.4ประกันสุขภาพ

5.5ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ

5.6คอร์สเรียนภาษาอินโดนิเซีย 1 ปี

6.สำหรับข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ KNB scholarship: http.//knb.kemdikbud.go.id/

7.ดำเนินการขอจดหมายแนะนำจากแผนการศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัคคราชทูตอินโดนิเซียประจำประเทศไทยได้ทางอีเมล์ : atdikbud.bangkok@kemlu.go.id

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา