คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่องน่ารู้…เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

20121103163634[1]

เรื่องน่ารู้…เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

P-D-C-A เทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างมืออาชีพ

          ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นการทำกิจกรรม  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดกิจกรรมเอง หรือเข้าร่วมกิจกรรมก็ตาม  วันนี้ เรามีเทคนิคมาแนะนำเพื่อให้กิจกรรมที่คุณทำ มีคุณภาพยิ่งขึ้น

           Plan (การวางแผน) หมายถึง ทักษะในการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาวิธีการและกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยจะต้องกำหนดตัวบ่งชี้กำกับไว้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมนั้นมีเป้าหมายอะไร เราต้องวางแผนอย่างไร ตัวที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพ จะทำอย่างไรให้คนเข้าร่วมตามเป้าหมายหรือคุณภาพ คือ ให้คนเข้าร่วมนั้นพึงพอใจนั่นเอง   การกำหนดเป้าหมายควรกำหนด 2 อย่าง คือ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามเกณฑ์ 3.51 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  เราต้องหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย เราต้องวางแผนจะต้องทำยังไง

           Do (การดำเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะต้องมีการปรับแผนในระหว่างดำเนินการ โดยมีคำอธิบายและเหตุผลประกอบ

          Check (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นตอนการวางแผน ในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย ซึ่งควรจะดำเนินการในลักษณะกรรมการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องมาร่วมในกระบวนการประเมินด้วย เพื่อจะได้ลดอคติและลดปัจจัยแทรกในการประเมินผลงานของตัวเอง โดยอาจใช้วิธีการในหลายรูปแบบ เช่น ใช้แบบสอบถาม ใช้การสังเกตสภาพจริงหรือใช้การสัมภาษณ์ก็ได้

          Act (การปรับปรุง) หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้นำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น ผลงานที่ได้รางวัลคุณภาพ  มีการประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย มีปริมาณงานมากขึ้น สร้างความคุ้มค่าหรือสร้างคุณค่าหรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงขึ้น

 

กิจกรรมนักศึกษา …ทำเพื่อ???

1.สร้างทักษะความรู้และประสบการณ์

2.พัฒนาร่างกาย จิตใจและอารมณ์

3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มพูนความสนใจในการทำกิจกรรม

4.ฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในการทำงานร่วมกันและร่วมกับคนอื่น

5.พัฒนาความสามารถของนักศึกษาที่ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนักศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

6.เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา

 

อยากทำกิจกรรมนักศึกษา ทำไมต้องเสียเวลาทำแผน?

          กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาจัดทำขึ้นเอง ด้วยความสมัครใจ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กิจกรรมนอกหลักสูตร” การทำกิจกรรมที่ถูกต้องตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก็ต้องมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาซึ่งถือว่าสำคัญมาก เป็นเครื่องมือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น การดำเนินงานตามแผนจะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งเงิน คน แรง และทรัพยากรอื่นๆ ช่วยให้ดำเนินงานมีทิศทางที่แน่นอน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความสำคัญของการวางแผนกิจกรรมนักศึกษา

          การวางแผน ความหมายก็คือ กำหนดทางเลือกที่จะดำเนินภายในอนาคตให้ดีที่สุด การใช้ทรัพยากรในการบริหารที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

วงจรคุณภาพ PDCA กับกิจกรรมนักศึกษา

   ทำได้ครบวงจรแบบนี้…. ดีเลิศ

กิจกรรมนักศึกษาที่น่าสนใจ

          กิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ เช่น   กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ    กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  นอกจากนั้น ก็ควรจะเป็นกิจกรรมที่เสริมด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ…. ประมาณนี้

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา