คณาจารย์

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์

รศ.วาริศา พลายบัว

รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์

รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์

ผศ.ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา

ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ

อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ

ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย

อ.วิชชุตา มังคะลี

ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์