คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความคืบหน้างานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผู้วิจัย :

ประจำปีงบประมาณ :

จำนวนเงินรวม :

60,000 บาท.

วันเริ่มต้นในสัญญา :

4 ตุลาคม 2566

วันสิ้นสุดในสัญญา :

3 ตุลาคม 2567

ความคืบหน้า :

ขยายเวลาเพิ่ม :

รายงานความคืบหน้า :

ส่งเล่มสมบูรณ์ :