คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

RAFF 2018

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รูปแบบบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๑
หัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน”


๑. วิธีการพิมพ์บทความ

. วิธีการพิมพ์บทความ

๑.๑) ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ บน (Top) ๑.๕”, ล่าง (Bottom) ๑.๐”, ซ้าย (Left) ๑.๕” และขวา (Right) ๑.๐”

๑.๒) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๒๐ ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า

๑.๓ ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ ตัวเอน จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวา และแสดงตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน และ email address ของผู้เขียนในลักษณะเชิงอรรถด้านล่างของหน้าด้วยสัญลักษณ์ (*) ตามจำนวนผู้เขียน

๑.๔ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ หัวเรื่องคำว่า “บทคัดย่อ” และ “Abstract” เมื่อจบบทคัดย่อให้แสดง “คำสำคัญ” และ “Key words” ด้านล่างของบทคัดย่อของทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

๑.๕) การพิมพ์เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ หัวข้อหลักให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๘ ตัวหนา ส่วนหัวข้อย่อยให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ ตัวหนา

๑.๖) เนื้อหาทั้งหมดของบทความ (รวมบทคัดย่อ) ๑๒ – ๑๕ หน้ากระดาษ A๔

๒. รายละเอียดของบทความ ประกอบด้วย

๒.๑) ชื่อเรื่องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๒.๒) ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานที่สังกัด

๒.๓) เนื้อหา ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

๒.๓.๑) บทคัดย่อและคำสำคัญ

๒.๓.๒) Abstract และ Key words

๒.๓.๓) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์

๒.๓.๔) แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป)

๒.๓.๕) วิธีการวิจัย (ในกรณีบทความวิจัย)

๒.๓.๕) ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย

๒.๓.๗) สรุปและข้อเสนอแนะ

๒.๓.๘) รายการอ้างอิง (ใช้แบบ APA ๖th Edition)

 

รายละเอียดการส่งบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติปี ๒๕๖๑
หัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน”


การจัดส่งบทความ

๑. ผู้แต่งสามารถส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย/บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อรับการพิจารณานำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางอีเมลแอดเดรส : masscomram@gmail.com

๒. คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการจะแจ้งผลการพิจารณารอบแรกทางเว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชน : http://www.mac.ru.ac.th/ ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

๓. สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณารอบแรกให้นำเสนอโดยมีข้อแก้ไข คณะกรรมการฯ จะจัดส่งผลการประเมินทางอีเมลแอดเดรส : masscomram@gmail.com พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลบทความคืนให้แก่ผู้แต่ง เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ และส่งคืนกลับคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทางอีเมลดังกล่าว

๔. ประกาศรายชื่อ และผลงานที่ได้รับการนำเสนอรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชน : http://www.mac.ru.ac.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้น ๒ อาคารสุโขทัย เลขที่ ๒๐๘๖ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร ๐ ๒๓๑๐ ๘๙๘๐

อีเมลแอดเดรส : masscomram@gmail.com