คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานสืบเนื่อง
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 ปี 2561

————-
THE 3rd NATIONAL CONFERENCE ON ASEAN
FILM PROCEEDINGS IN 2018

 

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 ปี 2561 มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก และนำเสนอทั้งสิ้น 6 บทความ จากทั้งคณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

 

โดยมีบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน” ดังต่อไปนี้

ชื่อบทความวิชาการ ผู้นำเสนอบทความวิชาการ
  อาเซียนสำเนียงไทย 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ชูมงคล
  เน็ตไอดอลกับมุมมองวัฒนธรรมศึกษา อาจารย์จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
  สตรีบนวิถีแผ่นฟิล์ม: การศึกษาผู้หญิงในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2560 อาจารย์โชติอนันต์ เกษมวงศ์หงส์ และคุณวัชรพล มาลัยวงษ์
  การศึกษาการผลิตและเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษา
ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ
คุณนิมิตร คินันติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัน ฉัตรไชยยันต์
  ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการเป็นผู้นำ ในภูมิภาคอาเซียน อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
  เปิดปูมหนังกลางแปลงไทย: บนเส้นทางจากอดีตสู่ยุคดิจิทัล รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ และคุณพรพจน์ ยิ้มเจริญ

 

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ตาม ลิงค์ นี้