คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล 2566

คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการการพัฒนานักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล ในวันที่ 27 มกราคม วันที่ 3 , 10 กุมภาพันธ์

วันที่ 2 , 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 อาคารสุโขทัย