คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงาน สัมมนา และการฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2