คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ร่วมกับอีก 14 องค์กร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสื่อ Media Lab ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, True ID, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) และกลุ่มดินน้ำมัน โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมมือในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์จัดการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนางานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและ […]