คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การแจ้งจบผ่านทางไปรษณีย์ของคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์  เอกสารที่นักศึกษาจะต้องเตรียม เขียนใบคำร้องแจ้งจบการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา รูปถ่ายสวมชุดครุย สีเขียวตองอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ให้เขียนชื่อ นามสกุลหลังรูป) สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายที่เข้าสอบ (หากมีการสอบซ่อมให้แนบมาด้วย) * ต้องเป็นใบเสร็จที่มหาวิทยาลัยออกให้ ไม่ใช้ Print จาก e-service สำเนาบัตรนักศึกษา Print ใบยืนยันการกรอกภาวะการมีงานทำ โดยกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.mis.ru.ac.th/policy/std/Login_printGraduate.jsp *นักศึกษาที่แจ้งจบต้องบันทึกข้อมูลและพรินท์ออกมาด้วยทุกคนไม่ว่าจะมีงานทำแล้วหรือไม่ก็ตาม สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล คำนำหน้า (ถ้ามี) ให้จัดส่งเอกสาร ข้อ 1-6 มาที่ หน่วยทะเบียน คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ให้จัดส่งแบบ EMS หรือ เอกชน เท่านั้น) ** สำเนาทุกฉบับต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย หมายเหตุ: คณะจะดำเนินการแจ้งจบให้หลังจากวันที่ได้รับเอกสาร ภายใน 35 วันทำการ