คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการในโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่   รูปแบบบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๖๑ หัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน” ๑. วิธีการพิมพ์บทความ ๑. วิธีการพิมพ์บทความ ๑.๑) ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ดังนี้ บน (Top) ๑.๕”, ล่าง (Bottom) ๑.๐”, ซ้าย (Left) ๑.๕” และขวา (Right) ๑.๐” ๑.๒) ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๒๐ ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ๑.๓ ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ ตัวเอน จัดให้อยู่ชิดขอบด้านขวา และแสดงตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน และ email address ของผู้เขียนในลักษณะเชิงอรรถด้านล่างของหน้าด้วยสัญลักษณ์ (*) ตามจำนวนผู้เขียน ๑.๔ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร […]