คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ๑.๑ มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหารามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ และต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ๒. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร ๒.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่แนบ ๒.๒ รูปถ่ายสวมชุดสูทสากล ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป ๒.๓ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด ๒.๔ หนังสือรับรองการทำหน้าที่สอน หรือการทำหน้าที่ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง จำนวน ๑ ชุด ๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร ๓. […]