คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Back to the Future เยี่ยมชมหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางไปเยี่ยมชมหอภาพยนตร์ ภายใต้โครงการ Back to the Future

“หนังเรื่องนี้ให้อะไรกับเรา.. อาจเป็นผลกำไร มิตรภาพ หรือประสบการณ์”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ขอขอบคุณ คุณสันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ ที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างภาพยนตร์สารคดี

ร่วมพูดคุย ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจากคุณพุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90 ที่มาร่วมเสวนาหลังการรับชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

“Scene 1 Take 1” ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ 2565

“Scene 1 Take 1” ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อธิการบดี ม.ร. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ภาค 1/63 ให้กับนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษาสมัครใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงปรับลดค่าหน่วยกิตลงร้อยละ 40 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเก่าและผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะสื่อสารมวลชนเป็น  1 ใน 9 คณะที่มีการปรับลดค่าหน่วยกิตด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับทุกฝ่ายในหลายด้านรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นควรมีส่วนช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงปรับลดค่าหน่วยกิตลง 40% ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรี รวมทั้งผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยคณะที่ได้ลดค่าหน่วยกิตร้อยละ 40 ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ส่วนคณะ/สถาบันที่อยู่ในกำกับฯ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป คณะสื่อสารมวลชน รับสม้ครนักศึกษาใหม่ – […]

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมเชื้อโรค COVID- 19

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อโรค COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ได้หวัน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีไต้) มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อิตาลี และที่ประกาศเพิ่มเติม นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร นักตึกษา ตลอดจนประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามค่ำแหงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาศปฏิบัติตามประกาศการแจ้งเตือนและคำแนะนำเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรด COVID 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒สั๔๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นควรกำหนด แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมของเชื้อโรด COVID-19 ดังนี้ ๑. กรณีที่คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา จะต้องเดินทางไปยังประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน […]

โครงการประกวดภาพถ่าย “วัฒนความงามรามคำแหง”

การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมไทย “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง”   คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง” โดยผลงานภาพถ่ายจะต้องสะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต อาหารการกิน ผู้คน สิ่งปลูกสร้าง และอารายธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของมหาวิทยาลัย หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนชุมชนรามคำแหง ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทย คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ผู้สมัครต้องเป็น นักศึกษาปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ไม่จำกัดอายุและคณะวิชา) โดยต้องยังคงมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงการรับสมัคร (นับตั้งแต่บัดนี้ –6 กันยายน 2562) กติกาการประกวด 1) ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในลิงก์ต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษาของตนเอง https://forms.gle/WnhFx5WLcDCC32oUA หรือผ่าน QR Code ที่แนบมานี้ (แนะนำให้ใช้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์หลักในการเข้าสู่ระบบ) 2) ผู้สมัครรายหนึ่งสามารถส่งไฟล์ภาพถ่ายดิจิทัลได้ ไม่เกิน 3 […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ร่วมกับอีก 14 องค์กร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสื่อ Media Lab ระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กับ ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, True ID, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) และกลุ่มดินน้ำมัน โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมมือในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์จัดการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด ประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนางานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและ […]

ชาวรามฯร่วมใจ งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์

เปิดกิจกรรมรณรงค์กันแล้วสำหรับชาวรามคำแหงเพื่อช่วยกันรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาพกถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก โดยนำร่องใน #ทุกวันศุกร์  ในโครงการ “No Plastic bags on Fridays” โดย ผศ.ดร. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวว่า กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติกนี้ต้องการให้ นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เตรียมถุงผ้า หรือกล่องใส่อาหารมาเอง ผู้ประกอบการก็งดให้ถุงพลาสติกกับผู้มารับประทานอาหารในโรงอาหารนพมาศด้วย ส่วนคุณสุทิน นึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารอยู่ในโรงอาหารนพมาศ บอกว่าก่อนหน้านี้ใช้ถุงพลาสติก 200-300 ถุง แต่ตอนนี้เลิกใช้ถุงพลาสติก 100% ซึ่งก็ดีใจที่มีส่วนช่วยลดปริมาณขยะประเภทพลาสติกลงได้ด้วย รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืม! ทุกวันวันศุกร์ พกถุงผ้า ปิ่นโต มาใส่อาหารกันนะ

พิธีไหว้ครู คณะสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562

  คณะสื่อสารมวลชน จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 โดยมี อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งในส่วนของนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยตัวแทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ให้กับคณบดี หลังจากนั้น อ.จเลิศได้ให้โอกาสกับนักศึกษา และปิดท้ายด้วยกิจกรรมผูกข้อมือให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับพรจากอาจารย์ของคณะ https://www.facebook.com/pg/masscommram/photos/?tab=album&album_id=2540590449296336