คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการประกวดภาพถ่าย “วัฒนความงามรามคำแหง”

การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมไทย “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง”   คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง” โดยผลงานภาพถ่ายจะต้องสะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต อาหารการกิน ผู้คน สิ่งปลูกสร้าง และอารายธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของมหาวิทยาลัย หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนชุมชนรามคำแหง ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทย คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ผู้สมัครต้องเป็น นักศึกษาปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ไม่จำกัดอายุและคณะวิชา) โดยต้องยังคงมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงการรับสมัคร (นับตั้งแต่บัดนี้ –6 กันยายน 2562) กติกาการประกวด 1) ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในลิงก์ต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษาของตนเอง https://forms.gle/WnhFx5WLcDCC32oUA หรือผ่าน QR Code ที่แนบมานี้ (แนะนำให้ใช้ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์หลักในการเข้าสู่ระบบ) 2) ผู้สมัครรายหนึ่งสามารถส่งไฟล์ภาพถ่ายดิจิทัลได้ ไม่เกิน 3 […]