คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/62 คณะสื่อสารมวลชน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์  ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปฎิบัติงานได้จริง  และพร้อมดึงศักยภาพและเติมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติที่พร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค 1/2562 สามารถสมัครได้ที่สาขาหัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ >> สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 (ทุกวัน) >>>สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 1 กรกฎาคม 2562 >>> รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 >>> ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้แล้วที่อาคาร สวป.ชั้น 1 ม.ร. หัวหมาก และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง […]