คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“หมออุดม” หนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและฝึก Soft skill ให้นักศึกษาเพื่อพร้อมในการทำงานได้ทันที

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ย้ำสถาบันอุดมศึกษาต้อง “สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับผู้เรียนเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังต้องเป็นพื้นที่ในการสร้างนวัตกรเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต ในการปาฐกถาพิเศษในรายการรามทอล์ค ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้บรรยายในประเด็น “อนาคตอุดมศึกษาไทย” ว่าการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ส่วนการเตรียมความพร้อมของคนให้มี ความคิดแบบยึดหยุ่น (Flexible minds) สามารถปรับตัวได้ดี (adaptive workforce) สร้างคนให้มี Growth mindset และการเรียนรู้แบบการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม ชี้ให้เห็นจากสิ่งที่นำเสนอใน World Economic Forum ปี 2018 ในประเด็นเรื่องการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยว่า การเรียนการสอนจะเป็นการหลอมรวมรายวิชามากยิ่งขึ้นและมีวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ดังนั้นการอุดมศึกษาในยุคหลังโควิด-19 นั้น ในส่วนของบริบท (context) นั้นมี 3 เป้าที่ต้องทำให้คือ 1) 2S Safety คือ นักศึกษา(Student) และบุคลากร(Staff) 2) ไม่แออัด […]