#แจงแจกสถิติคนไร้บ้าน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

Bachelor of Arts Program in Mass Communication

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สื่อสารมวลชน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Art Mass Communication
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
: B.A.(Mass Communication)
นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ คอลัมนิสต์ นักเขียน
นักสื่อสารองค์กรในภาคเอกชน
นักแสดง นักพากย์ นักจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด นักจัดกิจกรรม (Organizer)
นักเจรจาต่อรอง (negotiator) ผู้ประสานงานกิจการต่าง ๆ
นักออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสื่อกระดาษและสื่อดิจิทัล
นักออกแบบผลิตสื่อใหม่ด้วยตัวอักษร ภาพถ่าย และสื่อเสียง
ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการวิทยุ ผู้จัด/ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เช่น ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับการแสดง
ผู้สร้างสรรค์รายการ เป็นต้น
ผู้เขียนบทรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์
พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้จัดรายการโทรทัศน์
นักบริหารงานด้านสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อใหม่
ข้าราชการในหน่วยงานส่งเสริมและงานเผยแพร่ เช่น นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเผยแพร่ พัฒนากร เป็นต้น

งานทะเบียนปริญญาตรี

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาคารสุโขทัย ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-310- 8980