คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลการตัดสินโครงการ “การเขียนข่าวในยุคไทยแลนด์ 4.0”

คณะสื่อสารมวลชน ประกาศผลการตัดสินการเขียนข่าวสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์  ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การเขียนข่าวในยุคไทยแลนด์ 4.0’ ตามที่คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การเขียนข่าวในยุคไทยแลนด์ 4.0’ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง 102 อาคารศรีชุม พร้อมกับจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานการเขียนข่าวตามโจทย์งานที่เลือกและส่งเข้าประกวดชิงรางวัลนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานข่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเข้าประกวด ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวด และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอธิภัทร คำแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาวรรณ จันทะคัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชลดา ปราณีชาติ รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) 1. นายวิชญะ เกิดพุฒ 2. นางสาวสุธินี โพธิ์เรือง 3. นางสาวขวัญฤดี ทิพย์ประเสริฐ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวข้างต้น จะได้รับของรางวัลซึ่งเป็นอภินันทนาการจากวิทยากรของโครงการ พร้อมกับเกียรติบัตร โดยคณะสื่อสารมวลชนจะแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลและเกียรติบัตร […]