คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3

ประสบความสำเร็จไปอีกครั้งกับ #เทศกาลหนังอาเซียน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 โดยในวันสุดท้ายเปิดฉายภาพยนตร์อาเซียน 2 เรื่องคือ Muallaf จากประเทศมาเลเซีย และ MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS จากประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงอีกทั้ง 4 เรื่อง ใน 2 วันที่ผ่านมา โดยหนังทั้ง 6 เรื่องสามารถถ่ายทอดมุมมองของ “ผู้หญิงในอาเซียน” ผ่านแผ่นฟิล์ม และผู้ชมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเสวนากันอย่างหลากหลายตลอด 3 วัน ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงผู้หญิงผ่านวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และการเมืองในประเทศอาเซียนในมุมที่กว้างมากขึ้น ในการนี้ อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวในพิธีปิดเทศกาลว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการแผนอาเซียน ที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น “ปีนี้คัดเลือกประเด็นของผู้หญิงในอาเซียนมานำเสนอ ไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงถูกกดทับ หรือถูกเลือกปฏิบัติมาตลอดเวลา แต่เพราะว่าผู้หญิงมีความคิดความเชื่อ มีอัตลักษณ์ และหากเราดูผู้หญิงที่ถูกนำเสนอก็จะเห็นผู้หญิงในแง่มุมที่แตกต่างกัน ได้มีการยอมรับในอาเซียนมากขึ้น” […]

เปิดเทศกาลหนังอาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ กรุงเทพ – วานนี้ (19 ก.ย.) ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd RU ASEAN Film Festival (RAFF 2018) ภายใต้แนวคิด “ASEAN Women – ผู้หญิงอาเซียน” โดยรองอธิการบดีฯ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า ปัจจุบันการเปิดรับสื่อระหว่างกันภาคในภูมิภาคอาเซียนแน้วโน้วที่สูงมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่มีลักษณะเป็นสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์ จนเกิดเป็นปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกันอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการหมุนเวียนเข้าฉายของภาพยนตร์ที่เป็นผลผลิตภายในภูมิภาคอาเซียนที่มากขึ้น หรือการให้ความสนใจของเหล่าผู้รับชมและนักวิจารณ์ ตลอดจนความร่วมมือในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระหว่างประเทศสมาชิกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง “ด้วยแนวโน้มและปรากฏการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ริเริ่มจัดโครงการ “เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อถ่ายทอดผลงานภาพยนตร์อาเซียนที่ได้รับรางวัลในระดับโลก ควบคู่กับการเสวนาจากนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์ ซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี และด้วยความสำเร็จของโครงการดังกล่าว จึงได้มีนโยบายในการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน […]