คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมเชื้อโรค COVID- 19

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อโรค COVID-19 ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน (ได้หวัน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีไต้) มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อิตาลี และที่ประกาศเพิ่มเติม นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร นักตึกษา ตลอดจนประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามค่ำแหงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาศปฏิบัติตามประกาศการแจ้งเตือนและคำแนะนำเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรด COVID 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒สั๔๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นควรกำหนด แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมของเชื้อโรด COVID-19 ดังนี้ ๑. กรณีที่คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา จะต้องเดินทางไปยังประเทศที่เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน […]