คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม    ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้ 1 นายชวิน ฐิติพัฒนานนท์ 2 นายชายแดน ทอนจรุง 3 นายชีวานนท์ หนูงาม 4 นายทินกร ชัยชนะโชค 5 นางสาวทีฆสรา นรเศรษฐพงศ์ 6 นายธีรัตม์ นวมน้อย 7 นายพิทักษ์สิทธิ์ สังข์ศาสตร์ 8 นางสาวสุทธิดา ผูกพันธ์ 9 นายอณิรุธ เกษรรัตน์ 10 นายอิศวะ ญาติตาอินทร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการรายงานตัว […]

ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ TCAS66 รอบเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม ด้วยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 126 หน่วยกิต กำหนดการการสมัครคัดเลือก   กิจกรรมการสมัครคัดเลือก วัน เดือน ปี เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28  พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting วันที่ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 3 (Admission)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 3 (Admission) ตามที่คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission เมื่อวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 นั้น การดำเนินการดังกล่าวนั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 3 (Admission)

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 17 คน ดังนี้ 1. นายเกียรติศักดิ์ พงษ์พัว 10. นายธีรัตม์ นวมน้อย 2. นางสาวกรณิการ์ แก้วประเสริฐ 11. นายพรรณษา สุดตาสอน 3. นายกัมปนาท แพงเหล่า 12. นายพิทักษ์สิทธิ์ สังข์ศาสตร์ 4. นางสาวกัลยากร มูลน้อย 13. นางสาวมีนา ศรีจามร 5. นายชวิน ฐิติพัฒนานนท์ 14. นางสาวสุทธิดา ผูกพันธ์ 6. นายชายแดน […]

รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควต้า (Quota) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและ สื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้ 1. กรรณิการ์   ดวงตาผา 2. กรวรรณ   ชะลาชล 3. กวินนาฏ   อำนวนคณะ 4. จรรยมณทน์   ตั๊นสกุล 5. จิตติชัย   แก้วทองสุข 6. ชลลิดา   กตัญญู 7. ณัฎฐณิชา   ปรีชายุทธ 8. […]

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 46 คน ดังนี้ 1. นางสาวกรรณิการ์ ดวงตาผ 2. นางสาวกรวรรณ ชะลาชล 3. นายกฤติน ภู่ศรีสลับ 4. นางสาวกวินนาฏ อำนวนคณะ 5. นางสาวจรรยมณทน์ ตั๊นสกุล 6. นายจิตติชัย แก้วทองสุข 7. นางสาวชลลิดา กตัญญู 8. นางสาวณัฏฐณิชา […]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมลชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้ 1. นางสาวขัตติยา ทองภู่ 2. นายคุณวุฒิ อ่อนสวัสดิ์ 3. นายชนาธิป มิ่งบุญ 4. นายณฐนน เจือสุข 5. นายทรัพย์ทวี ต้นจำปา 6. นายธนบดี ตันวิเชียร 7. นายธนภัทร วีระเศรษฐกุล 8. นางสาวธนัชพร สุวรรณรัต 9. […]

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota)    

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดาเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)