คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หนังสือรวมภาพถ่าย บันทึกถิ่นไทย ครั้งที่ ๓ คุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

โครงการ VERNOGRAPH “บันทึกถิ่นไทย ” เป็นโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ เรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลายด้วยความงดงามของท่วงท่าของภาษาท้องถิ่น ( Vernacular) ผ่านการถ่ายภาพ ( Photograph) เพื่อบันทึกเรื่องราวของชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ และ นำมาจัดแสดง ซึ่ง สร้างความภูมิใจให้กับชุมชมนั้น ๆ ให้ได้เห็นชีวิตประจำวัน เป็นสุนทรียะที่สามารถจั บ ต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในอดีตคุ้งบางกะเจ้า มีต้นไม้ ป่าชายเลน และสวนผลไม้หนาแน่น จึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีคลองและร่องสวนที่น้ำสามารถเข้าถึงได้ ผืนดิน จึงมีความอุดมส มบูรณ์จากดินตะกอนที่ถูกพัดพามา ทำให้สาม มารถปลูกไม้ผลนานาพันธุ์ได้ผลผลิตที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่น นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่ามายาวนาน ทั้งวัฒนธรรมของ ไทย มอญ และจีน คุ้งบางกะเจ้าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย จึ งมีสภาพเป็นป่า 3 น้ำคือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม จัดเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองที่มีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นปอดของคนเมือง ปัจจุบันมีคนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในด้านการท่องเที่ยว ขี่จักรยาน และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศจำนวนมาก เ มื่อปี พ.ศ. 2549นิตยสาร […]

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 27 คน ดังนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันและเวลา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม   พ.ศ. 2567   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน […]

กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

กำหนดการ โครงการสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566 คณะสื่อสารมวลชน  วันที่  7 กรกฎาคม 2566   ณ ห้อง 322 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา กิจกรรม 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.30 น. คณบดีคณะสื่อสารมวลชนกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 09.30 – 10.00 น. และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จ ในรั้วรามฯ” 10.00 – 12.00 น. แนะนำคณาจารย์และพิธีไหว้ครู ตอบข้อซักถาม โดย คณบดีและคณาจารย์ 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 13.00 – 16.00 น. เสวนา “เรียนรามฯ ให้สนุก…. มีความสุขกับการใช้ชีวิต” […]

Back to the Future เยี่ยมชมหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางไปเยี่ยมชมหอภาพยนตร์ ภายใต้โครงการ Back to the Future

“หนังเรื่องนี้ให้อะไรกับเรา.. อาจเป็นผลกำไร มิตรภาพ หรือประสบการณ์”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ขอขอบคุณ คุณสันติ แต้พานิช ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ ที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างภาพยนตร์สารคดี

ร่วมพูดคุย ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเกียรติจากคุณพุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 4kings อาชีวะ ยุค 90 ที่มาร่วมเสวนาหลังการรับชมภาพยนตร์เรื่อง 4 Kings เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

“Scene 1 Take 1” ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ 2565

“Scene 1 Take 1” ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อธิการบดี ม.ร. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

VERNOGRAPH ครั้งที่ 1 หัวข้อ “หลอมรวม เก่า-ใหม่”

โครงการ VERNOGRAPH “บันทึกถิ่นไทย” เป็นโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ วัฒนธรรมอันหลากหลายด้วยความงดงามของท่วงท่าของภาษาท้องถิ่น (Vernacular) ผ่านการถ่ายภาพ (Photograph) เพื่อบันทึกเรื่องราวของชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ และนำมาจัดแสดง ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับชุมชนนั้นๆ