คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การนำเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันและการปฏิบัติตามวิชาชีพ

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารมนุษยศาสตร์ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

บทคัดย่อ :

      การวิจัย เรื่อง “การนา เสนอข่าวอาชญากรรมหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพร์ายวนั และการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการนา เสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหน่ึงของ หนังสือพิมพ์รายวัน ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์ โดยอาศัยขอ้บงัคบัวา่ ดว้ยจริยธรรม แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ศึกษาวิจัยด้วย วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาของข่าวอาชญากรรมที่น าเสนอทางหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ จ านวน 317 ข่าว โดย ศึกษาโครงสร้างหรือส่วนประกอบของข่าว ได้แก่ ภาพข่าว พาดหัวข่าว ความนา ข่าว และเน้ือเรื่องข่าว รวมท้งั สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผทู้ี่เกี่ยวขอ้งจา นวน 3 คน
      ผลการศึกษาวิจยัในส่วนของการวิเคราะห์เน้ือหา พบว่า หนังสือพิมพ์รายวันน าเสนอข่าวที่ผิด จรรยาบรรณวิชาชีพหรือละเมิดขอ้ บงัคบัวา่ ด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ์93ข่าว จากจา นวนข่าว ท้งัหมด 317ข่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 29.34
      ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บริหารจากองค์กรวิชาชีพสื่อและผู้ประกอบวิชาชีพ หนังสือพิมพ์ท้งัสามคน มีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ว่า หนังสือพิมพ์รายวนั มีการกระท าผิดขอ้ บงัคบัว่าดว้ยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ์อยู่บา้ง ซ่ึงเป็ นเพียงข้อผิดพลาดเล็กน้อย ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการทา งานของหนงัสือพิมพ์ความพล้งัเผลอ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่ไดม้ีเจตนากระทาผิด นอกจากน้นั ยงัเห็นว่าการตีความว่าข่าวที่เสนอผิดจรรยาบรรณน้นั เกิดจากมุมมอง และการตีความ ที่แตกต่างกนัของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์

 


 

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การนำเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันและการปฏิบัติตามวิชาชีพ