คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การพัฒนาดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมอาเซียน และมาตรวัด วัฒนธรรมอาเซียนสำหรับสื่อ.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, หน้า : 113-135.

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การพัฒนาดัชนีชี้วัดวัฒนธรรมอาเซียน และมาตรวัด วัฒนธรรมอาเซียนสำหรับสื่อ.