คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

The Development of E-health Literacy Indicators for Older Thai Adults in Adjusting to Live with the New Normal Lifestyle

ชื่ออื่นๆ :

การพัฒนาตัวชี้วัดการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพแบบออนไลน์ของผู้สูงอายุกับชีวิตวิถีใหม่

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสาร The Journal of Behavioral Science (TJBS) มกราคม – เมษายน ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 49-64 ISSN:1906-4675 ( Print),2561-2246 (Online)

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

The Development of E-health Literacy Indicators for Older Thai Adults in Adjusting to Live with the New Normal Lifestyle