คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน 30 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 1-22 (TCI1- ISSN :1906-2230)

บทคัดย่อ :

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสถานภาพการจัดกิจกรรมนักเรียนของ 30 โรงเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาสถานภาพการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ นักเรียน 30 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา รวมทั้งเพื่อสร้างรูปแบบนวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน 30 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อสร้างการยอมรับรูปแบบ นวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน 30 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด สมุทรปราการในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Method) แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1) การวิจัยคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ เฉพาะเจาะจงและใช้การสนทนากลุ่มย่อยกับอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและนักเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลายจ านวน 10 คน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ เลือกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของ Taro Yamane ใช้ แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 400 คน 3) การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลายจ านวน 30 คน และ 4) การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและใช้การ สนทนากลุ่มย่อยกับอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) รูปแบบและลักษณะของกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1.1) กิจกรรมของภาคส่วน ต่างๆ ของโรงเรียนและ (1.2) กิจกรรมที่ด าเนินงานโดยสภานักเรียน 2) รูปแบบและการสื่อสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกอบด้วย (2.1)กระบวนการการวางแผนการสื่อสาร และ (2.2) การ ออกแบบเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3) กระบวนการวางแผนกิจกรรรมประกอบด้วย (3.1) การ วางแผนและออกแบบกิจกรรม (3.2) การปฏิบัติการและการสื่อสาร (3.3) การประเมินผลกิจกรรม การมี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน 30 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา.