คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การพัฒนา ส่วนผสมของธูปเพื่อลดสารก่อมะเร็งในควันธูป

ชื่ออื่นๆ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารวิจัยและพัฒนา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

บทคัดย่อ :

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่วนผสมในการผลิตธูปเพื่อลดสารก่อมะเร็งในควันธูปเป็น สูตรธูปทดลองเบื้องต้น จากนั้นน าธูปทดลองไปคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ที่ มีประสบการณ์ด้านการผลิตธูปเป็นเวลานาน 10 – 30 ปี ประกอบกับเงื่อนไขการผลิตธูปของโรงงานคือ การยึด เกาะ กลิ่นและปริมาณควัน หลังจากนั้นน าธูปที่ผ่านเกณฑ์การประเมินไปวิเคราะห์สารเคมีด้วยเครื่องแก๊สโคร มาโทกราฟี เพื่อหาสารก่อมะเร็ง 2 ชนิด คือเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน
ผลการวิจัย พบว่าธูปที่พัฒนาจากวัตถุดิบ 10 ชนิด คือ ไม้ไผ่สีสุก ขี้เลื่อยไม้สัก ขี้เลื่อย ไม้ประดู่ ผงเปลือกหอยนางรม ผงคาร์บอน ผงยางบง จันขาว จันเขียว จันเหลือง และผงว่านหอม ร่วมกับ โรงงานเป็นธูปทดลองทั้งหมด 30 สูตร เมื่อน าธูปทดลองให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การยึดเกาะที่ดี กลิ่นไม่ฉุนและปริมาณควันน้อย จ านวน 7 สูตร ได้แก่ ธูปสูตร S-3, S-6, S-9, S-12, S-15, S-21 และ S-30 จากนั้นวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการเพื่อหาปริมาณเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีน พบว่า ธูปทดลองสูตร S-9 ที่ เติมผงเปลือกหอยนางรม ร้อยละ 24 มีปริมาณเบนซีน และ 1,3 บิวทาไดอีนต่ าที่สุดคือ เบนซีน 5.2 mg/m3 และ 1,3 บิวทาไดอีน 12.0 mg/m3 เมื่อเทียบเคียงปริมาณเบนซีนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการ ท างานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 และเกณฑ์มาตรฐานของ OSHA 32 mg/m3แต่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ ACGIH, 2013 1.6 mg/m3 และปริมาณ 1,3 บิวทาได อีนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ OSHA และเกณฑ์มาตรฐานของ ACGIH, 2013 2.2 และ 4.4 mg/m3 ตามล าดับ

 


 

      This research was aims to development of incense ingredients to reduce carcinogens in  incense smoke. Then the formula Incense preliminary experiments to test selected using criteria  from three experts who have experience in the production of incense as long as 10-30 years. The  conditions of the factory is producing incense and the adhesion smell and smoke. Selected incense  were tested by gas chromatography to find 2 types of carcinogen that are benzene and 1,3  butadiene.  

      From the result, there were selected 10 ingredients 1) Giant Thorny Bamboo, 2) Saw Dust  of Teak, 3) Saw Dust of Burma Padauk, 4) Oyster Shell Powder, 5) Carbon Powder, 6) Canela Creole  Powder, 7) White Abrasive Furniture, 8) Green Abrasive Furniture, 9) Yellow Abrasive Furniture, and 10) Sand Ginger Powder. They were used to create 30 incense recipes. After tested and evaluated,  only 7 recipes, namely S-3, S-6, S-12, S-15, S-21 and S-30 were chosen. They are tested by gas  chromatography to find benzene and 1,3 butadiene. S-9 recipe that contained 24% of Oyster Shell  Powder had lowest carcinogen, which were 5.2 mg/m3of benzene and 12.0 mg/m3of 1,3 butadiene. The level of carcinogen was compared with Ministry of Interior’s safety work standard in the section  of environment (chemistry) 1977, OSHA, and ACGIH standard. The level of benzene in S-9 incense  was 32 mg/m3that was lower than two former standards. However, it was 1.6 mg/m3that was higher  than ACGIH, 2013 standard. The amount of 1,3 butadiene was higher than OSHA standard and ACGIH,  2013 standard at 2.2 and 4.4 mg/m3respectively

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การพัฒนา ส่วนผสมของธูปเพื่อลดสารก่อมะเร็งในควันธูป