คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การระรานทางไซเบอร์ต่อผู้มีชื่อเสียงในสังคมไทย

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 หน้า 21-38 กรกฎาคม-ธันวาคม ISSN;2651-0952

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การระรานทางไซเบอร์ต่อผู้มีชื่อเสียงในสังคมไทย