คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

ประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 พฤศจิกายน 2559

บทคัดย่อ :

      การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ(1) ศึกษาลักษณะประชากร ที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานฝ่ ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (2) ศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ ที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานฝ่ ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (3) ศึกษาการน าเสนอสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานทุกระดับในสังกัดฝ่ ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 644 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ประกอบด้วย การทดสอบค่าที(t test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ LSD
      ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี มากที่สุด มีการศึกษาใน ระดบั ปวช./ปวส. รองลงมามีการศึกษาระดบั ช้นั ปริญญาตรีมีตา แหน่งช่าง และต าแหน่งวิศวกร จากลักษณะ ประชากร ที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน (2) พฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมติดตามมากกว่า 3คร้ัง/สัปดาห์ ช่วงเวลาที่ติดตามบ่อยที่สุดคือ 08.00-16.00 น. อ่านเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องที่เลือกเปิ ดดูมากที่สุดเป็นประกาศ/ บนั ทึก/คา สั่งและพบว่าข่าวสารมีประโยชน์หรือน่าสนใจ จะบอกเฉพาะเพื่อนร่วมงาน จากพฤติกรรมการเปิ ดรับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างกัน และ (3) การน าเสนอสื่อ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เห็นว่า เรื่องที่ควรสนใจเป็ นพิเศษเป็ นข่าวการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ าย ปฏิบัติการภาคกลาง ควรมีภาพประกอบอย่างน้อย 1-2 ภาพ และความสนใจของพนักงาน เห็นว่าการน าเสนอสื่อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ น่าสนใจระดับปานกลาง จากการน าเสนอสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน มีผล ต่อการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างกัน

 


 

      In this thematic paper, the researcher studies (1) the effects of demographical characteristics on the perception of public relations information sent by electronic-mail (EM) on the part of personnel at the Central Region Operation Division, Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). The researcher also examines (2) the effects of exposure behaviors on the perception of public relations information sent by EM as evinced by the personnel under study. Finally, furthermore, the researcher investigates (3) the effects of EM presentations on the perception of public relations information by these personnel. The research population consisted of 644 personnel at all levels employed by the Central Region Operation Division, EGAT. The research instrument was a questionnaire. Using techniques of inferential statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of a t test technique, the one-way analysis of variance (ANOVA) technique, and the least significant difference (LSD) multiple comparison method. The research found that (1) Staff Operations Department, Central Electricity Generating Authority of Thailand Most are male Aged between 51-60 years are the most educated in the vocational certificate/vocational. Minor Studies undergraduate. A technician positions and engineer from the looks of different influences public perception is different. (2) Exposure through the news media, electronic mail, the staff treats the region. Electricity Generating Authority of Thailand most behavioral tracking more than 3 times/week. Time tracking is most often 08.00-16.00 hrs. And tracked in a more specific interesting. The alternative view is most pronounced/ recording/command. And mostly, found any useful or interesting only to be told colleagues News from exposure different. (3) The media presentation of the staff operating the central electronic mail. Electricity Generating Authority of Thailand the majority opinion that the news should be of special interest is the job of the central staff. The comments about the illustrations that. Illustrations should be at least 1-2, and the attention of the Control Staff Department. That the media presentation of electronic mail. Interest level the media presentation of different electronic mail. Affect public perception as well.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.