คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อใหม่ความตระหนักและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCD ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 พฤศจิกายน 2559

บทคัดย่อ :

      การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs ความตระหนัก เกี่ยวกับ ก ลุ่ มโรค NCDs แ ละพ ฤติ ก รรมการดูแ ลสุ ขภ าพ เพื่ อ ป้ อ งกัน โรค NCDs ข อ งป ร ะชาชน ใน กรุงเทพมหานครการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผลจากการวิจัยพบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs ผ่านสื่อใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แก่ เฟสบุ้ค ยูทูบ ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ ในระดับปานกลาง และต้องการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs ผ่าน ช่องทางเฟสบุค้ มากที่สุด ท้งัน้ีประชาชนมีความตระหนักเกี่ยวกบักลุ่มโรค NCDs ในระดับสูง แต่มีพฤติกรรม การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCDs ในระดบั ปานกลาง นอกจากน้ียังพบว่า ความตระหนักเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCDs ของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กัน และประชาชนที่ มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน มีความตระหนักเกี่ยวกับกลุ่มโรค NCDs และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อ ป้องกันโรค NCDs ไม่แตกต่างกัน

 


 

      This research aimed to study the perception about the Non-Communicable diseases (NCDs), the awareness about the NCDs and the behavioral health care for the NCDs prevention of people in Bangkok. This quantitative research used questionnaire to collect data from a sample of 400 people in Bangkok. Resultsrevealed that people in Bangkok have been informed about the NCDs through new media from the Ministry of Health and the Thai Health Promotion Foundation such as facebook, youtube, twitter and website in moderate and demand more  information through facebook and also found that the awareness level about the diseases is high but the behavioral health care level for the NCDs prevention is medium. The study also showed that no correlation between the awareness about the diseases and the behavioral health care for the NCDs prevention. The awareness about the diseases and the behavioral health care for the NCDs prevention among people with different demographic characteristics are not different.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อใหม่ความตระหนักและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค NCD ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร