คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การรับรู้ และความเข้าใจต่อข้อความหลักในการสื่อสาร ความเสี่ยงภัยจากวัณโรค: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 10(1), 95-107.

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การรับรู้ และความเข้าใจต่อข้อความหลักในการสื่อสาร ความเสี่ยงภัยจากวัณโรค: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558.