คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การศึกษาการผลิตและเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษา 49 ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

รายงานสืบเนื่อง โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 ปี 2561 หัวข้อ “ผู้หญิงในอาเซียน” จัดโดย คณะกรรมการบริหารแผนอาเซียน และคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 19 กันยายน 2561 : หน้า 49-60

บทคัดย่อ :

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การผลิตและเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษาภาพยนตร์ที่ประสบความสํา เร็จในระดับนานาชาติ จากการได้รับรางวัลปาล์มทองคํา จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและเป็นแนวทางในการผลิต ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสให้ประสบความสํา เร็จในเวทีนานาชาติ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) องค์ประกอบในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ผลการวิจัย พบว่า การผลิตและเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ที่ทํา ให้ภาพยนตร์ เรื่องนี้มีความโดดเด่นและประสบความสํา เร็จในระดับนานาชาตินั้น ประกอบไปด้วย 1) ประสบการณ์ ของผู้กํากับภาพยนตร์ในการกํากับภาพยนตร์อิสระมาหลายเรื่อง และพัฒนาแนวทางเฉพาะตัวที่โดดเด่น 2) การหาข้อมูลและการพัฒนาบทภาพยนตร์ มีการเตรียมงานและพัฒนาบทภาพยนตร์อยู่หลายปี 3) ความโดดเด่นของเค้าโครงเรื่องมีความแปลกใหม่ และมีการนํา เสนอความเป็นไทยในภาพยนตร์ โดยนํา วัฒนธรรมไทยด้านความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณ ซึ่งได้สร้างความโดดเด่นในสายตาชาวต่างชาติ  4) การคัดเลือกนักแสดง ใช้นักแสดงที่ไม่มีชื่อเสียงเพื่อความเหมาะสมกับบทภาพยนตร์ 5) การถ่ายทําภาพยนตร์ โดยไม่ใช้เทคนิคพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อความสมจริงในการถ่ายทอดอารมณ์ 6) การแสดงของนักแสดง มีความสมจริงและแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติ และ 7) การตัดต่อภาพยนตร์ใช้รูปแบบใหม่ในการนํา เสนอและมีความเป็นเอกลักษณ์

 


 

The purpose of this research is to analyze the production and content of “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” movie as an internationally successful case study by winning the “Grand Prix du Festival” award at the Cannes International Film Festival in 2010. The study is to take a lesson learned and find ways to improve Thai independent movies to be internationally successful. This research is a qualitative research. Data was collected using methods of key informant interviews and a content analysis of narrative structure of the movie. According to the data analysis, the production and content of “Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives” movie which contributed to the standout and the international success of the movie includes as follows; first, the experience of the film director who directed in several independent films before and developed unique style of film directing. Second, the script development is prepared well in advance for several years. Third, the story line is innovative and the representation of ‘Thainess’ in the movie such as the myth about Thai spirit, made the movie  utstanding to the eyes of foreigners. Fourth, the selection of casts is focused on using unwell-known but realistic and suitable for the roles casts. Fifth, the movie production conducted not using any special techniques for the reality of the scene. Sixth, the performance of the casts is realistic and natural. And seventh, the editing process uses alternative styles and appear quite original. 

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การศึกษาการผลิตและเนื้อหาภาพยนตร์เรื่องลุงบุญมีระลึกชาติ ในฐานะกรณีศึกษา 49 ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ.