คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต

ชื่ออื่นๆ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 135-151 ปีพ.ศ. : 2559

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต