คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การเมืองยุคแบ่งขั้วกับการปฏิบัติการข่าวสารบนสื่อโซเซียลมีเดีย ในช่วง พ.ศ. 2557-2562.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 68-106 (TCI 2- ISSN : 2630-0133)

บทคัดย่อ :

      นับแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา การสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ถูกให้ ความส าคัญเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการตราพระราชบัญญัติต่างๆ เนื่องจาก การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนั้นยากต่อการควบคุม ก่อให้เกิด“สงครามข้อมูล ข่าวสาร” ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติการข่าวสาร งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการปฏิบัติการ ข่าวสารบนสื่อโซเชียลมีเดียช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2562 ของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ในฐานะผู้ใช้อ านาจรัฐ และกลุ่มการเมืองผู้ที่ไม่ใช่รัฐ ตลอดจน ผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน โดยใช้การวิจัยเชิง คุณภาพในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหาการแสดงออกทางความคิด และพฤติกรรม ทางการเมืองบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ยูทูบ ทวิตเตอร์ และ กูเกิลเสิร์ช จากผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติการข่าวสารของแต่ละฝ่ายมีการใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้อ านาจ รัฐใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อควบคุมสื่อ และสื่อสารข้อเท็จจริงผ่านโซเชียลมีเดียในระดับ ต่างๆ ในขณะที่ผู้ที่ไม่ใช้รัฐใช้การสร้างวาทกรรมเพื่อตอบโต้ และสร้างความรู้สึกร่วมกับ กลุ่มชายขอบในประเด็นความเหลื่อมล้ า การปฏิบัติการข่าวสารทางจิตวิทยาดังกล่าว ผนวกกับกลไกของสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งการสร้างพื้นที่ชุมชนเสมือนจริง ที่ส่งผลให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองได้ง่ายขึ้นและสามารถใช้วาทกรรมได้อย่างเสรีและรุนแรงมากขึ้น กอปรกับกลไกการคัดเลือกข่าวสารที่เหมาะสมกับลักษณะความสนใจของผู้ใช้ท าให้เกิด การรับเนื้อหาย้ าเพียงด้านเดียว และเกิดอคติเชิงยืนยันเสมือนอยู่ในห้องเสียงสะท้อนเป็น ผลให้การแบ่งขั้วทางการเมืองทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนช่วงระยะเวลาที่ศึกษา

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การเมืองยุคแบ่งขั้วกับการปฏิบัติการข่าวสารบนสื่อโซเซียลมีเดีย ในช่วง พ.ศ. 2557-2562.