คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผ่านภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ “ชุดไทยนิยม” ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

การประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 พฤศจิกายน 2559

บทคัดย่อ :

      งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์การเล่าเรื่ องเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “ชุดไทยนิยม” 2)ศึกษาการสื่อความหมายเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคน ไทย 12 ประการ ในภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “ชุดไทยนิยม” รูปแบบการวิจัยเป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการ วิเคราะห์เน้ือหา ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ“ชุดไทยนิยม” ที่เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จ านวน 12 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1)การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ประกอบด้วย โครงเรื่อง คือ การที่ตัวละครเผชิญปัญหา หรือความขัดแย้งส่งผลให้มีการคิดหาทางออก จากน้ันเรื่องราวจะคลี่คลายไปสู่จุดจบของเรื่องแก่นความคิดของ ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนในสังคมเรื่อง ค่านิยม และคา สั่งสอนที่เป็นบรรทดัฐานของสังคมโดย มีลักษณะพฤติกรรมตัวละครที่สะท้อนความเป็นมนุษยท์ ้ังด้านดีและชวั่ 2)การสื่อความหมายในภาพยนตร์ หมายถึง วิธีการใช้ภาษาภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมาย เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ผ่านองค์ประกอบทางภาพและ เสียง พบว่า มีการใช้องค์ประกอบด้านการถ่ายภาพยนตร์ การตัดต่อ ฉาก แสง สี และเสียง เพื่อสื่อความหมายภาวะ ต่าง ๆ ของตัวละครที่ต้องพบเจอ อาทิ การตกอยู่ในความยากล าบาก เป็ นต้น

 


 

      The objectives are to 1) analyze the story of 12 core values of Thais in “Thai Traditional Dress” film in honor of His Majesty the King and 2) study the expression of 12 core values of “Thai Traditional Dress” film in honor of His Majesty the King. The research is a qualitative research using textual analysis of 12 “Thai Traditional Dress” films in honor of His Majesty the King about 12 core values of Thais. The research shows that 1) The film plot consists of story line the character face problems or conflicts leading to solutions. The main concept of movie relates with the way of living, value, and norm of the society with the characters reflecting both sides of human nature and 2) The expressions in film means conveying messages through film language to deliver the story through visual and audio composition. It is found that film composition, editing, scene, visual, light and audio dimensions for conveying messages that the characters have to confront such as bad moments etc.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การเล่าเรื่องและการสื่อความหมายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ผ่านภาพยนตร์ เฉลิมพระเกียรติ “ชุดไทยนิยม” ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.