คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

การประชุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ :

      การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากจ านวนพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวน 400 องค์
      ผลการการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับข้อมูลธรรมมะจากสื่อต่าง ๆ ของพระสงฆ์ มีความสัมพันธ์ ในเชิงบวก กับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ พฤติกรรมการเผยแพร่ธรรมมะผ่านช่องทางต่าง ๆ ของพระสงฆ์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 


 

      The subject of this research was satisfaction and utilization to use Line application operating system for study and propagated Buddhism of monks who studies in Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Mahamakut Buddhist University, Research Methodology is the  qualitative research. Collected data by questionnaire from the number of monks who studies in Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Mahamakut Buddhist University included 400 of monks.
      Exposure behavior of Dharma information from various ways of monks had relationship in positively with satisfaction and utilization to use Line application operating system for study and propagated Buddhism as statistically significant level 0.01. Propagation behavior the Dharma through various ways of monks had the relationship in positively with satisfaction and utilization of Line application operating system for study and propagated Buddhism as statistically significant level 0.01

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ระบบปฏิบัติการไลน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย