คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ความเป็นไทยที่ถูกเลือกสรรในภาพยนตร์พริกแกง

ชื่ออื่นๆ :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม.ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (21) มกราคม-มิถุนายน ISSN 1906-6988

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ความเป็นไทยที่ถูกเลือกสรรในภาพยนตร์พริกแกง