คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

บทบาทและคุณค่าของสื่อดิจิทัลต่อนักวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารการประชาสัมพันธ์และโฆษณา.ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 98-119 ISSN; 1906-2230 E- ISSN; 2673-009X

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

บทบาทและคุณค่าของสื่อดิจิทัลต่อนักวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์