คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ปัจจัยการฟังอย่างลึกซึ้งเครื่องมือการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างสร้างสรรค์ของครอบครัวเด็กพิเศษ กรณีศึกษา เดอะ เรนโบว์ รูมที่พึ่งของพ่อแม่ที่ดูแลกลุ่มภาวะออทิสซึ่ม (ASD).

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารการสื่อสารและการจัดการนิด้า. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม หน้า 43-58 (TCI 2- ISSN : 2465-3756)

บทคัดย่อ :

      มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มนุษย์นั้นสามารถเข้าถึงความจริงอย่างลึกซึ้งได้ และสามารถเกิดการ เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) ในตัวเอง เกิดอิสรภาพ ความสุข ความรักเพื่อนมนุษย์และ ธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและเข้าใจ มนุษย์ต้องพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงความจริงอย่างลึกซึ้ง จิตตปัญญาศึกษาจึง มีความจําเป็น และเป็นสิ่งที่ขาดหายไป ความเป็นจริงของโลกมีโลกภายนอกกับโลกภายใน โลกภายในคือ จิต หรือใจ ในการเรียนรู้ เราจะเรียนรู้แต่เฉพาะโลกภายนอกเกือบทั้งหมดที่ปราศจากการเชื่อมโยงกับโลกภายใน ก็ไม่สามารถทําให้มนุษย์ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง การฟังอย่างลึกซึ้งที่นําเสนอผ่านกรณีศึกษามูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม นําไปสู่กระบวนเปลี่ยนแปลงความรู้เฉพาะตนอย่างเข้าใจและยืดหยุ่นกับเหตุการณ์รอบตัวมากขึ้น ความสําคัญในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กลุ่มผู้ปกครองคือกุญแจสําคัญต่อเด็กในการดําเนินชีวิตอยู่ใน สังคม มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ดูแล เลี้ยงดูเด็กกลุ่มนี้ และเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองในการถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน บทความนี้ นําเสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ และ สามารถสนับสนุนผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูมที่จัดขึ้นสําหรับผู้ปกครองเด็กพิเศษ ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและยั่งยืนต่อไป

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ปัจจัยการฟังอย่างลึกซึ้งเครื่องมือการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างสร้างสรรค์ของครอบครัวเด็กพิเศษ กรณีศึกษา เดอะ เรนโบว์ รูมที่พึ่งของพ่อแม่ที่ดูแลกลุ่มภาวะออทิสซึ่ม (ASD).