คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ปัจจัยการสื่อสารเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการอ่านของคนไทย.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

คำสำคัญ :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2560 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ปัจจัยการสื่อสารเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมการอ่านของคนไทย.