คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) ของนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 23-36 ISSN2651-1800

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อศึกษาทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาการได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน สื่อบุคคล และ
สื่ออื่น ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย และ (4)
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเที่ยงตรงของข้อคําถามรายข้อระหว่าง 0.67 – 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย จํานวนทั้งหมด 4,084 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X ̄ ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และใช้สถิติทดสอบ t test และ One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ส่วนใหญ่ มีทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม อยู่ในระดับมาก ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากโรงเรียน สื่อบุคคล และสื่ออื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) อยู่ในระดับมาก

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) ของนักเรียนไทยในยุคดิจิทัล