คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นไลน์ในการปฏิบัติงาน ของตำรวจนครบาล.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ ข ประจำปี พ.ศ. 2560 หน้า 230

บทคัดย่อ :

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นไลน์ในการปฏิบัติงาน ของตำรวจนครบาล.