คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

ปัจจัยพยากรณ์ความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสาในชุมชนบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี.

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

รายงานสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 หน้า 402-421 วันที่ 30 มีนาคม 2561

บทคัดย่อ :

      บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และความ พึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสาในชุมชนบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสาในชุมชนบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของปัจจัยการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อมัลติมีเดียในการพยากรณ์ความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสาในชุมชนบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ควบคู่กับวิธีวิจัยเชิงสํา รวจ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มจิตอาสาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อํา เภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี จํา นวน 126 คน ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง กับความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสา ในขณะที่ปัจจัยย่อยของตัวแปรการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสา พบว่า ปัจจัยมิวสิควีดิโอเพลงจิตอาสาปณิธานเหมาะกับชุมชน เป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียได้มากที่สุดร้อยละ 36.4 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน = .604

 


 

      The research article titled “Predicting Factor regarding Gratification from Multimedia Utilization of the Volunteer Group in Bungyeetho Community, Pathum Thani Province” had three objectives, these were, to study 1) participation regarding multimedia production and
gratification from multimedia utilization of the volunteer group in Bungyeetho Community, Pathum Thani province, 2) the correlation between participation regarding multimedia production and gratification from multimedia utilization of the volunteer group in Bungyeetho
Community, Pathum Thani province, and 3) the potential of participation regarding multi media production factor in order to forecast the gratification from multimedia utilization. The methodology was conducted by quantitative research method as well as survey method;
the samples of this study were the volunteer group of Bungyeetho Municipality, Thanyaburi district, Pathum Thani province, totality of samples were 126. The result revealed participation regarding multimedia production has moderately correlated with gratification from multimedia utilization. What is more, sub-components of participation regarding multimedia production variable which could forecast gratification from multimedia utilization of the volunteer group found “Music video of “Chit A-sa Panithan” song was suitable with the local” was the most potential component of participation to forecast the gratification from multimedia utilization at 36.4%, which had value of standardized coefficients or beta = .604.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

ปัจจัยพยากรณ์ความพึงพอใจจากการได้ใช้ประโยชน์จากสื่อมัลติมีเดียของกลุ่มจิตอาสาในชุมชนบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี.