คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงาน สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน).

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับเทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 75-88

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการนำเสนอเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ “ดูให้รู้”ในประเด็นแนวคิดของประเทศญี่ปุ่นในด้านการศึกษา สังคมและเกษตรกรรม และ (2) เพื่อศึกษาผู้รับชมรายการโทรทัศน์ “ดูให้รู้” ว่ามีผลต่อการปรับพฤติกรรมของผู้ชมวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากแนวคิดของประเทศญี่ปุ่น ในด้านการศึกษา สังคม และเกษตรกรรมผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาของรายการ “ดูให้รู้” ได้นำเสนอเนื้อหาที่นำเสนอแนวคิดของประเทศญี่ปุ่น มีแนวคิด 3 ด้าน คือ การศึกษา สังคม และเกษตรกรรม เรื่องของค่านิยมที่ถูกปลูกฝังของประเทศญี่ปุ่นอย่างชัดเจน คือ ความอดทน การมีวินัย และความตั้งใจจริงของคนญี่ปุ่น ผลของการปรับพฤติกรรมของผู้รับชมรายการ มีความสอดคล้องกับความต้องการของวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตรายการที่ต้องการให้ผู้รับชมรายการได้รับสาระ และความรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้รับแนวคิดหลักของญี่ปุ่นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในระดับต้น แบบอย่างง่ายผ่านความเข้าใจในแนวคิดที่ถูกสื่อสารจากเนื้อหาของรายการกลุ่มตัวอย่าง จะมีความเข้าใจความเป็นญี่ปุ่น สนับสนุนความเข้าใจ และความมั่นใจว่าแนวคิดที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดียอมรับแนวคิด เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ คือ (1) ระดับต้น คือ ความอดทน ใส่ใจในครอบครัว ใส่ใจในเรื่องการศึกษา (2) ระดับกลาง คือ ความตั้งใจและการมีเป้าหมายที่ชัดเจน และ (3) ระดับสูง คือ ระเบียบวินัยสรุปโดยทั่วไป ผลของการปรับพฤติกรรมของผู้รับชมรายการ คือ การปรับเปลี่ยนในเบื้องต้นผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นหลัก

 


 

In this thesis, the research studies (1) the presentation of the contents of a television program “Dohiru” in respect to issues involving Japanese concepts embedded in the aspects of education, society, and agriculture. The researcher also investigates and (2) the behavioral adjustments made by the viewers of this program. Findings showed that the “Dohiru” program presented Japanese concepts in three aspects: education, society, and agriculture. Content analysis also showed that the Japanese were instilled with the values of perseverance, discipline, and sincere intention. In investigating the behavioral adjustments made by program viewers, it was found that these adjustments were in consonance with the needs and objectives of the producer of the program insofar as concerns substantive content and the transmission of knowledge. Thus, they were confi dent that the concepts they absorbed were good even if they were abstract. The concepts used by the subjects in daily life were as follows: (1) At a basic level was perseverance, which entailed paying heed to family and education. (2) At a medium level was sincere intentions and setting clear goals. (3) At a high level was discipline. In conclusion, most importantly, a basic behavioral adjustment was made by the viewers in their daily lives. 

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงาน สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน).