คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คลังข้อมูลงานวิจัย

คณะสื่อสารมวลชน

MCRU Research Repository

ชื่อผลงาน :

การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์มือถือ

ชื่ออื่นๆ :

ผู้สร้างผลงาน :

ปีที่ตีพิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

วารสารนิเทศศาสตร์ ธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ :

      การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน เครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์มือถือมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1)สาเหตุของ การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและ 2)รูปแบบและวิธีการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านInstagramของบุคคล ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยวิธี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาภาพบนInstagram โดยเจาะจงศึกษากลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนทั้งสิ้น9คนที่มีอาชีพเป็น นักแสดงนักร้องและพิธีกรเป็นผู้ใช้Instagramอย่างสม่ำเสมอและมีจำนวน ผู้ติดตาม(followers)ไม่น้อยกว่า70,000คนผลการวิจัยพบว่าสาเหตุของ การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงประกอบไปด้วย2ประเด็น สำคัญคือสาเหตุด้านจิตวิทยาของการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์และสาเหตุ ด้านเทคโนโลยีของการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ส่วนรูปแบบของการสร้าง อัตลักษณ์ออนไลน์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นการเลือกนำเสนอตัวตนใน ด้านบวกโดยมีวิธีการสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์3วิธีคือ(1)การสร้างอัตลักษณ์ ออนไลน์ผ่านการนำเสนอเกี่ยวกับตนเอง(2)การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่าน การแสดงความสัมพันธ์ทางสังคมและ(3)การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่าน การบริโภคทางวัฒนธรรม


 

      Thisresearchisastudyofonlineidentitiescreationsviasocial networkingapplicationonmobiletelephone.Thepurposesofthis researchare(1)tostudythereasonsofonlineidentitiescreations viaInstagramofcelebritiesinThailandand(2)tostudytypesand methodsofonlineidentitiescreationsviaInstagramofcelebritiesin Thailand.Thisresearchisqualitativeresearch.Dataiscollectedusing in-depthinterviewsandcontentanalysisofInstagrampictures.The researchspecificallyfocusesonthegroupofcelebritieswhoareactors/ actresses,singersandMCs.9celebritieswhoareactiveInstagram userswithaminimumof70,000followersareselected.Theresearch foundthatthereasonsofonlineidentitiescreationsofcelebritiesare combiningoftwoimportantreasons:thepsychologicalreasonsofonline identitiescreationsandthetechnologicalreasonsofonlineidentities creations.Typesofonlineidentitiescreationofcelebritiesisaselective self-presentationinpositiveway.Methodsofonlineidentitiescreations ofcelebritiesare(1)onlineidentitiescreationsviaself-presentation, (2)onlineidentitiescreationsviasocialrelationshipspresentation,and (3)onlineidentitiescreationsviaculturalconsumption.

 

ไฟล์เอกสารในรายการนี้

รายละเอียด :

รูปแบบ :

การสร้างอัตลักษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมบนโทรศัพท์มือถือ